Naturstien

                                                 "Skolen i lokalsamfunnet"

 

Startside
Skolehistorie
Skoleinfo
Planbok
Naturskole
Kaldsnobygda
Klassene
Naturstien
Minneord
Ansatte
Skolebiblioteket
Barnehagen
Kontakt oss
Linker

                              

Naturstien på Breansmoen i Dalsbygda ble anlagt i den tida Arne Haug var rektor ved Dalsbygda skole. Han var en svært ivrig og interessert friluftsmann og så verdien av å tilrettelegge slik  at naturen kunne brukes på en aktiv måte i skolesammenheng. Breansmoen er et unikt område for undervisning, og med nær beliggenhet til skolen, var det gunstig å anlegge en natursti her. Haug og hans kollegaer la opp ei løype på om lag 6 km, lagde informasjonstavler på de 14 postene, samt enkle beskrivelser av naturfenomenene en støter på når en vandrer langs løypa.

 Nåværende rektor ved Dalsbygda skole, Sidsel Kjølstad Eggen, fortsetter arbeidet Arne Haug startet opp. Skolen har klare målsettinger om at naturstien på Breansmoen fortsatt må brukes aktivt, holdes ved like og muligens også utvides. Men tidens tann tærer på materialene som er brukt til informasjonstavlene, og stien trenger nå sårt til restaurering og oppgradering. Det vokser også til med kratt, og det er nødvendig med noe rydding for å gjøre tilgjengeligheten bedre. Enkelte poster kan nåes av rullestolbrukere, og noen enkle tiltak vil gjøre det mulig å bedre tilgjengeligheten for disse ytterligere.

 Skolen har  laget ei enkel brosjyre for stien og de enkelte postene. Det er også utarbeidet oppgaver som elevene kan arbeide med når de har miljøundervisning med utgangspunkt i ekskursjoner på Breansmoen. Denne brosjyra er revidert flere ganger. I tillegg til materiellet skolen sjøl har utvikla, finnes det også andre publikasjoner som kunnskap om Breansmoen og tilstøtende naturområder. Det kvartærgeologiske kartet for Nord-Østerdalen gir viktig informasjon om bresjøene og vår naturhistoriske fortid. I tillegg finnes det viktige nedtegnelser når det gjelder fangstgroper og tekniske kulturminner. Idrettslaget Nansens orienteringskart er en utmerket veiviser når en skal ferdes på ”utpå Moa” som det heter i dagligtale.

                                       
                                       
Naturstien med postene inntegna. Stipla linje antyder utvidelen.

Tiltaket om restaurering og utvidelse er et samarbeid mellom:

Områdetiltak Vangrøfta

Dalsbygda skole

Dalsbygda Næring og Utvikling

(Tekst og foto: Petter Aamo)